Wetgeving

Wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen

Selectie van relevante artikelen inzake taalwetgeving opgenomen in deze wet: art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 , art. 36, art. 37.             

Grondwet

artikelen 30 en 129

Koninklijk besluit van 18 juli 1966

Gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Koninklijk besluit van 4 augustus 1969

Koninklijk besluit tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter en van de leden van de vaste commissie voor taaltoezicht en tot regeling van dezer werking.

Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

artikelen 34 t/m 43

Wet van 21 april 2007

Wet van 21 april 2007 tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid

Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap.

Decreet van 19 juli 1973

Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.

Decreet van 14 maart 2014

Decreet van 14 maart 2014 tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.

Decreet van 30 juni 1982

Decreet van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van akten en documenten van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen.