Bevoegdheden

Voorbeeldweergave: 
De Commissie

De Commissie brengt tijdens haar zittingen advies uit over alle zaken van algemene aard die verband houden met de bestuurstaalwet en waarover zij door de minister wordt geraadpleegd. Een vraag om advies kan alleen aanhangig worden gemaakt met een door een minister ondertekend verzoekschrift.

In bepaalde gevallen schrijft voormelde wet namelijk de voorafgaande raadpleging van de VCT voor. Zo zijn de voorstellen tot verdelen van de betrekkingen over de taalkaders in de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten onderworpen aan het voorafgaand advies van de Commissie (het vademecum kan u terugvinden in de rubriek documentatie).

Anderzijds kan iedereen bij de VCT klacht indienen tegen elke overtreding van bedoelde wet door om het even welke openbare dienst. De klacht dient per aangetekend schrijven aan de Voorzitter van de Commissie te worden gericht.

De VCT kan ook op eigen initiatief in de verschillende openbare diensten onderzoeken instellen in verband met de naleving van de bestuurstaalwet en desgevallend deze onderzoeken afronden met het uitbrengen van een advies. Tot de algemene bevoegdheid van de VCT behoort immers het ter kennis brengen aan de regering van alle wenken, opmerkingen en bevindingen die zij nodig acht.

Verder heeft de VCT de mogelijkheid een annulatieberoep in te stellen tegen bestuurshandelingen die tot stand zijn gekomen in strijd met de bestuurstaalwet. Zij beschikt daarvoor over een termijn van vijf jaar.

Tot slot houdt de VCT toezicht op de taalexamens die door SELOR en de taalgrensgemeenten worden georganiseerd. De VCT stuurt een waarnemer en gaat na of deze examens correct georganiseerd worden.